: (خط 8)07132305557 | : شیراز - هتل پارس

جزیره هفتگانه قشم

تاریخچه جزیره قشم این جزیره از دیرباز بخشی از خاک ایران بوده و زندگی در آن جریان داشته است، در این مدت قشم به نام های متفاوتی از جمله ابرکاوان، کاوان (بنی کاوان) و لافت شناخته می شد. در دوران سلطنت داریوش با حفر کانال سوز که منجر به متصل شدن دریای مدیترانه به دریای […]