: (خط 8)07132305557 | : شیراز - هتل پارس

اسپانیا

اسپانیا اسپانیا سرزمین سیستا یا همان خواب نیمروزی است. زندگی در اسپانیا به‌آرامی جریان دارد و تا دیروقت ادامه پیدا می‌کند. بسیاری از مسافران این کشور، در ابتدا از ساعت کاری محدود فروشگاه‌ها ناامید می‌شوند، ولی به مرور با ریتم زندگی در این کشور آشنا می‌شوند و خو می‌گیرند. آرامش خاصی که بر اسپانیا حاکم است، […]